Short-Sleeve Denim Shirt - Legion Emblem (Men's)
Short-Sleeve Denim Shirt - Legion Emblem (Men's)

100% cotton

Item #: 707.608X
$27.95
Long-Sleeve Denim Shirt - Legion Emblem (Men's)
Long-Sleeve Denim Shirt - Legion Emblem (Men's)

100% cotton

Item #: 707.609X
$29.95
Camp Shirt - Legion Emblem (Men's)
Camp Shirt - Legion Emblem (Men's)

100% polyester soft micro-fiber

Item #: 707.612X
$39.95
Executive Dress Shirt - Legion Emblem (Men's)
Executive Dress Shirt - Legion Emblem (Men's)

100% cotton pinpoint oxford

Item #: 707.618X
$49.95
Short-Sleeve Dress Shirt - Legion Emblem (Men's)
Short-Sleeve Dress Shirt - Legion Emblem (Men's)

60/40 cotton/poly

Item #: 707.600X
$27.95
Long-Sleeve Dress Shirt - Legion Emblem (Men's)
Long-Sleeve Dress Shirt - Legion Emblem (Men's)

60/40 cotton/poly

Item #: 707.601X
$28.95