White Poppy Scarf
White Poppy Scarf

Item #: 401.204
$8.95
Stars & Stripes Scarf
Stars & Stripes Scarf

3-1/2" x 48"

Item #: 401.201
$15.95
Patriotic Scarf
Patriotic Scarf

13.5" x 60"

Item #: 401.203
$8.95
Men's Tie - Auxiliary
Men's Tie - Auxiliary

Item #: 301.100
$11.95